Algemene Voorwaarde Nuova Strada

Algemene Voorwaarde Nuova Strada Jongens in hun Kracht

De artikelen 1 tot en met 11 van de Algemene Voorwaarden van Nuova Strada Jongens in hun Kracht hebben betrekkingen op alle workshops, trainingen en het gehele trainingsprogramma en opleidingsprogramma Jongens in hun Kracht®, die door Nuova Strada Jongens in Kracht worden aangeboden. 

De artikelen 12 tot en met 22 van de Algemene Voorwaarden van Nuova Strada Jongens hebben betrekking op alle overige diensten die onder welke naam dan ook, door Nuova Strada Jongens in Kracht worden aangeboden.

1. Algemene begripsbepaling en toepassingen
 • Nuova Strada, Nuova Strada Jongens in hun Kracht, Nuova Strada Academie en Nuova Strada Academie Martini zijn Handelsnamen van de VOF Martini Art Dojo gevestigd in Deventer, Manegestraat nr. 3, 7413 VA. Ingeschreven bij de KvK Veluwe en Twente onder registratienummer 38022933. Hierna te noemen opdrachtnemer.
 • In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder ‘Opdrachtgever’: de partij die opdracht geeft.
 • In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder ‘Deelnemer’, diegene die zich na schriftelijke aanmelding heeft ingeschreven voor een van de door Nuova Strada Jongens in hun Kracht aangeboden diensten en/of opleidingen.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten tussen Nuova Strada Jongens in hun Kracht en opdrachtgevers en deelnemers.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle workshops, trainingen en het gehele opleidingsprogramma Jongens in hun Kracht®, die onder welke naam dan ook door Nuova Strada Jongens in hun Kracht worden aangeboden.
2. De overeenkomst tussen Nuova Strada Jongens in hun Kracht en haar deelnemers
 • De overeenkomst tussen Nuova Strada Jongens in Kracht en deelnemer wordt aangegaan op moment van ontvangst van een digitaal ingevuld inschrijfformulier van de deelnemer door Nuova Strada Jongens in Kracht. De deelnemer gaat akkoord met de algemene voorwaarden van Nuova Strada Jongens in Kracht zoals vermeld op de website.
 • De deelnemer ontvang per e-mail een bevestiging van deze inschrijving met daarbij de algemene voorwaarden van Nuova Strada Jongens in Kracht. Na deze verstuurde bevestiging wordt de deelnemer geplaatst op de deelnemerslijst.
 • De deelnemer is verantwoordelijk ieder wijziging in de persoonlijke gegeven schriftelijke te melden.
 • Na ontvangst van deze bevestiging per e-mail heeft de deelnemer gedurende 14 dagen vanaf de inschrijfdatum het recht de overeenkomst zonder opgave van redeneren te ontbinden.
 • Inschrijvingen van deelnemen aan een dienst van Nuova Strada Jongens in Kracht vindenplaats op volgorde van binnenkomst. Is de dienst waarvoor het inschrijfformulier is ingediend vol, dan ontvangt de deelnemer daarvoor bericht en wordt er automatisch een plaats gereserveerd voor de eerste deelname voor deze dienst.
 • Om te waarborgen dat Nuova Strada Jongens in Kracht de hoge kwaliteit behoudt die het heeft, wordt als voorwaarde gesteld dat er met iedere deelnemer persoonlijk contact is geweest. Dit kan door middel van: ervaringsworkshop, persoonlijk gesprek of telefonisch contact.
 • Nuova Strada Jongens in Kracht heeft het recht om een aanvraag voor een dienst zonder opgave van reden te weigeren.
 • De gesloten overeenkomst tussen deelnemer en Nuova Strada Jongens in Kracht is een inspanningsverplichting. 
3.0 Betaling
 • De tarieven voor de verschillende diensten van Nuova Strada Jongens in Kracht staan op de website vermeld. Deze tarieven zijn, indien van toepassing, inclusief 21%, 9% of 0% BTW en exclusief jaarlijkse licentie- en of certificeringskosten en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 • Vier weken voor aanvang van een dienst ontvangt de deelnemer een factuur voor deelname aan deze dienst.
 • Alle betalingen dienen voor of op de vervaldatum zoals vermeld op de factuur te zijn voldaan. Nuova Strada Jongens in Kracht hanteert een betalingstermijn van 10 dagen.
 • Bij niet tijdige betaling wordt er een herinnering per mail verstuurd op de dag van de vervaldatum. Bij een tweede herinnering worden er administratiekosten van € 50,00 in rekening gebracht.
 • Betaling van de factuur door de deelnemer in twee termijnen is na overleg mogelijk. De termijnbetalingen starten zoals door Nuova Strada Jongens in Kracht is aangegeven en deze wordt schriftelijk bevestigd aan de deelnemer en voor akkoord door de deelnemer. Het gehele bedrag dient voor de afronding van de desbetreffende dienst te zijn voldaan, tenzij anders is overeengekomen. 

4.0 Annulering

 • Wenst de deelnemer de deelname van een dienst, training en/of opleiding te annuleren dan kan dit uitsluitend schriftelijk. Als annuleringsdatum hanteert Nuova Strada Jongens in Kracht de inschrijving datum. De annuleringsdatum wordt door Nuova Strada Jongens in Kracht altijd gerelateerd aan de startdatum van een dienst, training of opleiding waarvoor de deelnemer zich oorspronkelijk heeft ingeschreven.
 • Bij annulering tot vijf weken van aanvang een dienst, training en/of opleiding worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen vijf en twee weken voor aanvang van de dienst, trainingen en/of opleiding wordt 50% van het tarief van de dienst, training en/of opleiding in rekening gebracht. Bij annulering van minder dan twee weken voor aanvang van een dienst, training en/of opleiding wordt 100% van het tarief van de dienst, training en/of opleiding in rekening gebracht.
 • Bij beëindiging of onderbreking van de dienst, training en/of opleiding door de deelnemer of geen de deelnemer neemt geen deel aan de dienst, training en/of opleiding dan is er in geen geval recht op terugbetaling. In bijzondere gevallen (calamiteiten, ter beoordeling van Nuova Strada Jongens in Kracht) kan worden deelgenomen aan een latere uitvoering van de dienst, training en/of opleiding.
 • Na de start van de dienst, training en/of opleiding kan de deelnemer geen aanspraak meer maken op restitutie van enige deel van het verschuldigde tarief van de dienst, training en/of opleiding.
5.0 Aansprakelijkheid

Deelname aan een dienst, training en/of opleiding van Nuova Strada Jongens in Kracht geschiedt op eigen risico.

 

5.2        Nuova Strada Jongens in Kracht kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het toepassen van de bewegingsoefeningen en lesstof door de deelnemers aan een dienst, training en/of opleiding.

 

5.3        Deelnemers betreden de ruimtes (binnen en buiten) van Nuova Strada Jongens in Kracht op eigen risico en iedere mogelijk (letsel) schade als gevolg van betreden van de ruimtes kan niet worden verhaald op Nuova Strada Jongens in Kracht.

 

5.4        Nuova Strada Jongens in Kracht is derhalve niet aansprakelijk voor letsel, beschadigingen, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemers voor-, tijdens- en na deelname aan een dienst, training en/of opleiding.

 

 

 

Pagina nr. 2

 

 

 

3.6        Nuova Strada Jongens in Kracht heeft het recht om deelnemers, die bij herhaling niet aan de overeengekomen financiële verplichting voldoen, van verdere deelname uit te sluiten. In dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde bedrag in zijn geheel direct opeisbaar.  

 

3.7        Afmeldingen voor één of meerdere dagdelen geeft geen recht op inhalen of restitutie.

 

 

 

CONTACTGEGEVENS
Nuova Strada Jongens in hun Kracht
Manegestraat 3 7413 VA Deventer
E-mail gerbrand@jongensinhunkracht.nl
Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring  Nuova Strada
Google’s Privacy Policy, Terms of Service
Beeldmerk van Nuova Strada Jongens in hun Kracht

Abonneer je op onze Nieuwsbrief!

Volgens ons op